ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. ГОДИНИ

 

ГУМЕ ЗА ВОЗНИ ПАРК

БЕТОНСКИ ПРОПУСТИ

АСФАЛТНА МАСА

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ И ОБЈЕКАТА

ЈАВНА НАБАВКА – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ И ОБЈЕКАТА

ЈАВНА НАБАВКА – АСФАЛТНА МАСА

Јавна набавке мале вредности су добра : ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОН И МАТЕРИЈАЛ

Јавна набавке мале вредности су добра : ОДРЖАВАЊЕ И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

Jавна набавкамале вредности бр. 3/2020 . ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Jавна набавкамале вредности бр. 2/2020 . КОМУНАЛНИ ТРОШКОВИ -ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА

НАБАВКА МОТОРНОГ ГОРИВА 1/2020

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019. ГОДИНЕ

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ЗАКУП ОПРЕМЕ СА ОПЕРАТЕРОМ

НАБАВКА АУТО ГУМЕА ЗА ВOЗНИ ПАРК

НАБАВКА KOMБИНОВАНЕ РАДНЕ МАШИНЕ РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ И ОБЈЕКАТА

НАБАВКА БЕТОНСКИХ ПРОПУСТА

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈН 7/2019

НАБАВКА – УЉЕ, МАЗИВО И АНТИФРИЗ