Јавно предузеће Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, Гаџин Хан, уписано је у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре број:БД.119758/2006.
Mатични број:20158174,
ПИБ:104431717
Претежна делатност ЈП Дирекција Гаџин Хан је:
42.11 Изградња путева и аутопутева ( Уредбе о класификацији делатности “ Службени гласник РС” бр.54/2010),
Оснивач Јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, Гаџин Хан је: Општина Гаџин Хан, улица Милоша Обилића бб, матични број:07212330.
Права оснивача остварује Скупштина општине.
Јавно предузеће основано је и поверени су му комунални полсови ради обављања делатности од општег интереса:

  1. снабдевање водом за пиће;
  2. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
  3. управљање комуналним отпадом;
  4. управљање гробљима и погребне услуге;
  5. обезбеђење јавног осветљења;
  6. управљање пијацама;
  7. одржавање улица и путева;
  8. одржавање чистоће на површинама јавне намене;
  9. одржавање јавних зелених површина;
  10. делатност зоохигијене.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, статутом су образоване  унутрашње организационе јединице:

1) Служба за опште послове
2) Радна јединица за комуналне послове
3) Радна јединица за путеве и изградњу

Корисни линкови

Ковид-19 вакцинација

mduls

Ukidanje pecata

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top